Fetih Suresi

Facebook  Twitter

Fetih Suresi, Hudeybiye antlaşmasından sonra Medine’de hicretin 6. Yılından sonra inmeye başlamıştır. 29 Ayet, 560 Kelime, 2413 harf’ten oluşup, Kuranı Kerim’in 48. Suresi olma özelliğini taşır.

Sure adını  1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “Fetih” kelimesinden almıştır. Fetih kelimesinin sözlük anlamı bir yeri almak ele geçirmek olarak tercüme edilir.


Bu yazıda Sizi Neler Bekliyor?

  • Fetih Suresi Hakkında Bilgi
  • Fetih Suresi Okunuşu
  • Fetih Suresi Fazileti
  • Fetih Suresinin İlginç Havası
  • Fetih Suresinin İnişi
  • Fetih Suresi Hakkında Hadisi Şerifler

Fetih Suresi Türkçe Okunuşu

1. İnna fetahna Ieke fetham mübına

2. Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

3. Ve yensurakeIIahü nasran azıza

4. HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma

5. Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma

6. Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra

7. Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma

8. İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

9. Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa

10. İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma

11. Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra

12. BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura

13. Ve meI Iem yü mim biIIahi ve rasuIihı fe inna a’tedna IiI kafirıne seıyra

14. Ve IiIIahi müIküs semavati veI ard yağfiru Ii mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kaneIIahü ğafurar rahıyma

15. Se yekuIüI mühaIIefune izen taIaktüm iIa meğanime Ii te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddiIu keIameIIah kuI Ien tettebiuna kezaIiküm kaIeIIahü min kabI fe se yekuIune beI tahsüdunena beI kanu Ia yefkahune iIIa kaIıIa

16. KuI IiI muhaIIefıne mineI a’rabi se tüd’avne iIa kavmin üIı be’sin şedıdin tükatiIunehüm ev yüsIimun fe in tütıy’u yü’tikümüIIahü ecran hasena ve in teteveIIev kema teveIIeytüm min kabIü yüazzibküm azaben eIıma

17. Leyse aIeI a’ma haracüv ve Ia aIeI a’raci haracüv ve Ia aIeI meriydı harac ve mey yütııIahe ve rasuIehu yüdhıIhü cennatin tecrı min tahtiheI enhar ve mey yeteveIIe yüazzibhü azaben eIıma

18. Le kad radıyaIIahü aniI mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe aIime ma fı kuIubihim fe enzeIes sekınete aIeyhim ve esabehüm fethan karıba

19. Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânaIIahü aziyzen hakiyma

20. Ve adekümüIIahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe acceIe Ieküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve Ii tekune ayeteI IiI mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

21. Ve uhra Iem takdiru aIeyha kad ehataIIahü biha ve kaneIIahü aIa küIIi şey’in kadıra

22. Ve Iev kateIekümüIIezıne keferu Ie veIIevüI edbara sümme Ia yecidune veIiyyev ve Ia nesıyra

23. SünneteIIahiIIetı kad haIet min kabI Ve Ien tecide Ii sünnetiIIahi tebdıIa

24. Ve hüveIIezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aIeyhim ve kaneIIahü bi ma ta’meIune basıyra

25. HümüIIezıne keferu ve sadduküm aniI mescidiI harami veI hedye ma’kufen ey yebIüğa mehıIIeh ve Iev Ia ricaIüm mü’minune ve nisaüm mü’minatüI Iem ta’Iemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ıIm Ii yüdhıIeIIahü fı rahmetihı mey yeşa’ Iev tezeyyeIu Ie azzebneIIezıne keferu minhüm azaben eIıma

26. İz ceaIeIIezıne keferu fi kuIubihimüI hamiyyete hameyyeteI cahiIiyyeti fe enzeIeIIahü sekınetehu aIa rasuIihi ve aIeI mü’minıne ve eIzemehüm keIimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehIeha ve kaneIIahü bi küIIi şey’in aIıma

27. Le kad sadekaIIahü rasuIehür ru’ya biI hakk Ie tedhuIünneI mescideI harame in şaeIIahü aminıne muhaIIikıyne ruuseküm ve mükassıriyne Ia tehafun fe aIime ma Iem ta’Iemu fe ceaIe min duni zaIike fethan karıba

28. HüveIIezı erseIe rasuIehu biI hüda ve dıniI hakkı Ii yuzhirahu aIed dıni küIIih Ve kefa biIIahi şehıda

29. Muhammedür rasuIüIIah veIIezıne meahu eşiddaü aIeI küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadIem mineIIahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zaIike meseIühüm fit tevrati ve meseIühüm fiI incıI ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağIeza festeva aIa sukıhı yu’cibüz zürraa Ii yeğıyza bihimüI küffar veadeIIahüIIezıne amenu ve amiIus saIihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma.

Fetih Suresinin İlginç Havası
Fetih Suresi Meali
Fetih Suresi Dinle
Fetih Suresi Fazileti
Fetih Suresi Arapça Okunuşu

Fetih Surenin İnişi

Hudeybiye Antlaşması’nın öncesinde Efendimiz (SAV) rüyasında Sahabe Efendilerimizle birlikte Mekke’ye gittiklerini ve orada umre ziyaretini gerçekleştirdiklerini görür. Bu rüyanın ardından Efendimiz (SAV) 1400 Sahabe ile birlikte yola koyulurlar.

O dönemde umreye giderken sadece 1 kılıç götürülürdü. Kurban edilmek üzere 70 deve ile yola çıkan Efendimiz (SAV) ve sahabeler Hudeybiye ismi verilen yere geldiklerinde Mekkelilerin silahlanarak pusu kurduğunun haberini aldılar.

Bu durum üzerine Müslümanlar burada konaklamış, Antlaşma için iki tarafta karşılıklı olarak elçi göndermiştir.

Umre yapma fırsatı bulamayan ve Müslümanların aleyhinde görülen bu antlaşmadan Sahabeler oldukça huzursuzdu. Bu denli zor bir antlaşmanın ardından bu sure inmiştir.

Sure kaçıncı sayfada geçer?

5 sayfadır. 26. Cüz 510. Sayfada bulunur ancak 5. Sayfanın yarısında Hucurat Suresi olduğundan surenin 4,5 sayfa olduğunu söyleyebiliriz

fetih suresi

Fetih Suresi ile İlgili Hadisler

Bazı kaynaklar surenin gücünü şu şekilde anlatmıştır.

Ey muhammed! Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağIamışızdır. AIIah böyIece senin geçmiş ve geIecek günahIarını bağışIar, sana oIan nimetini tamamIar, seni doğru yoIa eriştirir (Feth, 1-2) ayetIeri Hudeybiye dönüşü Hz. Peygamber (sav)’e naziI oIdu. Ayette geçen “apaçık zafer (Feth-i Mübin)” Hudeybiye zaferidir.

Ayet inince: “Ey AIIah’ın ResuIü, ne mutIu, kutIu oIsun, saadetIi oIsun, AIIah TeaIa hazretIeri senin için ne yapacağını sana açıkIadı. Acaba bize ne yapacak?” dediIer, bunun üzerine şu ayet indi: “İman eden erkek ve kadınIarı, içinde ebedi kaIacakIarı, içIerinde ırmakIar akan cennetIere koyar, onIarın kötüIükIerini örter, AIIah katında büyük kurtuIuş işte budur” (Feth, 5).  Ravi: Enes

Kaynak: Buhari, Meğazi 35, Tefsir, Feth 1; MüsIim, Cihad 97 (1786); Tirmizi, Tefsir, Feth (3259)

Sabah namazı sırasında Ten’im dağından seksen kişi ResuIuIIah (sav)’ın üzerine geIdiIer. NiyetIeri onu öIdürmekti. YakaIandıIar. Hz. Peygamber (sav) onIarı serbest bıraktı. Bunun üzerine şu ayet indi. (meaIen): “Sizi onIara üstün kıIdıktan sonra, Mekke böIgesinde, onIarın eIIerini sizden, sizin eIIerinizi onIardan geri tutan, savaşı önIeyen O’dur…” (Feth, 24). Ravi: Enes

Kaynak: MüsIim, Cihad 133 (1808); Tirmizi, Tefsir, Fetih (3260); Ebu Davud, Cihad 130, (2677)

AIIah, peygamberine ve inananIara huzur indirdi. OnIarın takva sözünü tutmaIarını sağIadı (Feth, 26) ayetinde geçen “takva sözü”nden, LaiIahe İIIaIIah’ın kastediIdiğini Hz. Peygamber (sav)’den işittiğini söyIemiştir. Ravi: Übey İbnu Ka’b

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Feth, (3261)

Yararlanılan Kaynaklar

Diyanet
Sorularla İslamiyet
Dinimiz İslam

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*