Mülk Suresi

Facebook  Twitter

Mülk Suresi 30 Ayet’tir Mekke’de nazil olmuştur. Surenin ismi ilk ayette geçen mülk (hükümdarlık) kelimesinden gelir. Sure, Tebareke, Mania, Mücadele, Vakıye ve Münciye olarak da adlandırılır.


Bu yazıda Sizi Neler Bekliyor?

 • Mülk Suresi Hakkında Bilgi
 • Mülk Suresi Okunuşu
 • Mülk Suresi Anlamı
 • Mülk Suresi Fazileti ve Sırları
 • Mülk Suresi Okumanın Önemi

Ayetin Nüzul sebebi ise müşriklerin Peygamber (SAV) aleyhinde konuşup, ‘Muhammed’in Tanrısının duymaması için gizli konuşun.’ Demeleridir. Temel olarak Allah’ın varlığını ve birliğini tema edinen Sure’de ahiretin varlığı anlatılmaktadır.

Mülk Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

Summerciıl basara kerreteyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

Ve lekad zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiretun ve ecrun kebîr(kebîrun).

Ve esirrû kavlekum evicherû bih(bihî), innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru).

Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıh(rızkıhî), ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

E ve lem yerev ilet tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdn(yakbıdne), mâ yumsikuhunne iller rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

Emmen hâzellezî huve cundun lekum yensurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rızkah(rızkahu), bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(ef’idete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Kul huvellezî zereekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Kul innemel ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

Fe lemmâ reevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzellezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

Kul ereeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Kul e re’eytum in asbaha mâukum gavren fe men ye’tîkum bi maîn maîn(maînin).

Mülk Suresi Türkçe Anlamı

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.

“Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.

Gökleri yedi tabaka (7 kat) olarak yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi bakışını çevir (tekrar bak), bir yarık (çatlak) görüyor musun?

Sonra iki defa daha bakışını çevir (bak). Bakışın aciz ve yorgun olarak sana (geri) döner.

Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için (atılacak) taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.

Ve Rab’lerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ve (o), ne kötü varış yeri!

Oraya (cehenneme) atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini (gürlemesini) işittiler.

(Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu.

Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.”

Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler.

Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.

Muhakkak ki onlar, gaybda Rab’lerine huşû duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır.

Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki O (Allah), gönüllerde olanı en iyi bilendir.

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).

Arzı size zelil kılan (boyun eğdiren) O’dur. Artık onun omuzlarında (üzerinde, dağlarda, ovalarda) dönüp dolaşın ve O’nun rızkından yeyin. Ve neşir (yeniden var olup huzurunda toplanma) O’nadır.

Gökyüzündeki Kişinin (Allah’ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz?

Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah’ın) sizin üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? O taktirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz).

Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?

Onlar, üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir.

Veya Rahmân’dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kâfirler sadece gurur (aldanma) içindeler.

Ya da eğer (Allah), onun rızkını tutarsa (keserse), sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve (haktan) uzak olmakta ısrarla devam ettiler.

Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?

De ki: “Sizi inşa eden (yoktan yaratıp var eden) ve size işitme, görme ve idrak etme hassalarını veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?”

De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (huzurunda toplanacaksınız).”

Ve: “Eğer siz, (sözünüzde) sadıksanız, bu (azap) vaadiniz ne zaman?” derler.

De ki: “Bu ilim ancak Allah’ın indindedir. Ve ben sadece (Allah’ın azabını) açıkça bildiren bir nezirim (uyarıcıyım).”

Fakat onu (azabı), yakın olarak gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara: “Bu sizin kendisini davet ettiğiniz (ne zaman diye sorduğunuz) azaptır.” denildi.

De ki: “Gördünüz mü, şâyet Allah, beni ve benimle beraber olanları helâk etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kâfirleri elîm azaptan kim kurtarır?”

De ki: “O, Rahmân’dır, O’na îmân ettik (âmenû olduk) ve O’na tevekkül ettik.” Artık açıkça dalâlette olan kimdir, yakında bileceksiniz.

De ki: “Gördünüz mü, şâyet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir?

Mülk Suresi Fazileti ve Sırları Nelerdir?

Efendimiz (SAV)’in her gece okuduğu sure olan bu surenin elbette ehemmiyeti büyüktür. Mülk Suresi faziletlerini sıralayacak olursak.

 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Kur’an-ı Kerim’de 30 ayetlik bir sure vardır. Sahibine bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure, Mülk Suresi’dir’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Her kim Mülk Suresi ile Secde Suresi’ni okursa ondan 70 kötülük silinir ve ona 70 iyilik yazılır, O bundan dolayı 70 derece yükselir.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Kur’an-ı Kerim’de 30 ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa 30 sevap yazılır, 30 günahı silinir ve 30 derece yükseltilir. Allah o kişiye bir melek yollar, o melek o kişinin üzerine kanadını gerer ve o uyanıncaya kadar onu her şeyden korur. O sure kabirde kendisini okuyan o kişi için mücadele verir. İşte o sure Mülk (Tebareke) Sure’sidir.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Tebareke Suresi’nin her müslümanın kalbinde olmasını (ezberlemesini) arzu ederim.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Her kim yatsıdan sonra Secde ve Mülk Surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir Gecesi’nde okumuş kadar sevap alır.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Tebareke Suresi, sahibini kurtarmak için kabirde mücadele vererek, insanı kabir azabından kurtarır.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Kuran-ı Kerim’de sadece 30 ayetten bir sure vardır ki okuyanını cennete girinceye kadar savunur. O sure, Tebareke Suresi’dir.’
 • Rivayet edilir ki: 41 defa okuyan her beladan ve musibetten kurtulur.
 • Rivayet edilir ki: Her gece okumaya devam edenler, ölüm sırasındaki fitnelerden kurtularak, umulur ki şahadet getirerek ahrete göç ederler.
 • Rivayet edilir ki: Göz ağrısı çeken kimse 3 gün boyunca bu sureyi okursa Allah’ın izniyle şifa bulacaktır.

Daha hakkında onlarca hadis bulunan Mülk Suresi ezberlenmelidir. Allah’ın izni ile Mülk suresi sırları gerçekleşecektir.

Kafirun Suresi Fazileti ve Sırları

Mülk Suresi Okumanın Önemi

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de her sure belli olaylar silsilesi üzerine nazil olup her sure önemlidir. Ancak bazı surelerin önemi Hadis-i Şerif’lerle ayrıca belirtilmiştir.

Bu surelerden birisi olan Mülk Suresi’nin önemini ise Hz. Ayşe (RA)’nin Resulullah’ın yatmadan önce mutlaka Secde ve Mülk surelerini okuduğunu ve yolculukta da bu sureyi okumayı ihmal etmediğini belirttiği rivayetinden anlayabiliriz. Böylesine değerli olan bu sure sıkça okunmalı ve anlamı öğrenilmelidir.

Her gün Mülk Suresi okumak alışkanlık haline getirildiği takdirde Efendimiz (SAV)’in bir sünneti daha gerçekleştirilmiş olur.

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*